مزيت ما:
  توجه به نياز شما
  راه حلهای ارزان و کارا
  طراحی عميق
  پاسخگوئی دقيق
خبری، خبرگزاری
شرکتها و مؤسسات
ساير سايتها


  Loading...
در سال 2010 بيش از يک ميليارد و هفتصد ميليون نفر از مردم جهان کاربر اينترنت بوده اند. مرجع: Internet World Stats
يعنی تعداد کاربران اينترنت بيش از 25 برابر کل جمعيت ايران است! سايت شما آمادگی دارد؟
رقبای شما، در اينترنت نيز فعال شده اند.
اگر در عرصه های ديگر از رقيبان خود پيشی گرفته ايد، در اينترنت نيز بايد اول یاشيد.
اگر در عرصه های ديگر رقابت دشوار است، اينترنت فضائی متفاوت و فرصتی تاره برای برتری شماست.
آنچه در توان وب سايت است و در توان شما نيست:
  شما 8 ساعت کار می کنيد، سايت 24 ساعت.
  شما می خوابيد، ولی سايت نمی خوابد.
  شما در يک زمان پاسخگوی يک نفر هستيد، ولی سايت همزمان پاسخگوی افراد بسيار.