ما می توانيم:
  سايت شما را جلوه ای نو دهيم.
  يا، سايت موجود را تغيير دهيم.
  يا، سايت موجود را تقويت کنيم.
  يا، سايت موجود را معروف کنيم.
تعداد سايتهای اينترنت طی سالهای 2000 تا 2010 از 10 ميليون به حدود 85 ميليون سايت رسيده است. مرجع: NetCraft
آيا شرکت يا سازمان شما هم جزو اين آمار قرار دارد؟