شرکت نرم افزاری به نگار
شرکتی مشتری مدار
و هدف: ارتباط پايدار

   راه کارها و روشهای آسان الکترونيک برای کسب و کار شما

کسب و کار شما می تواند با استفاده از بستر مناسب ديجيتالی به سطوح بالاتری از توانمندی برسد. ما با ارائه مجموعه راه کارهای جامع، شما را در تشخيص نقاط حساس کاری ياری می کنيم و با ايجاد محيط مناسب آنلاين مجموعه کاری شما را توانمندتر می کنيم.
ما جهت توسعه بازاريابی، تقويت روابط عمومی، تسهيل در روند عمومی عمليات کار و همچنين جهت ياری مديريت در امور نظارتی برنامه ريزی و کنترلی، راه حلها و ابزارهای مناسبی را برای شما تدارک می بينيم.

   تجربيات ما + تجريبات شما => افزايش بهره کاری شما

آنچه شما از بازار کار خود می شناسيد و از مخاطبين و مشتريان خود می دانيد با تجربياتی که ما از بازار ديجيتال و فضای سايبر داريم، ترکيبی ارزشمند را تشکيل می دهد که تماما در جهت منافع شما و اهداف کاری شما بکار خواهد رفت.
از طرفی بستر مناسب فنی با تکيه بر دانش روز نيز برای استفاده از اين تجربيات گرانبها مورد نياز است. اين امر مهم را هم به ما بسپاريد !
تخصص ما طراحی و ايجاد بستر نرم افزاری برای تقويت کسب و کار شماست!

   ارتقاء شما در فضای اينترنت و حضور قوی تر در دنيای سايبر

آنها که در کار خود موفق هستند، همواره به قدمهای بعدی نيز می انديشند.
آنها که در امور خود مجرب هستيد، همواره در پی تجربيات جديد نيز هستند.
آنها که در يک بازار حضور قوی دارند، همواره در انديشه حضور در بازاری ديگر نيز هستند.
آنها که از يک روش نتيجه گرفته اند، همواره به فکر امتحان روش های ديگر نيز هستند.

شما که در کسب و کار خود موفقيد، آيا به فکر استفاده از روشهای آنلاين و بهره گيری از مزايای اينترنت بوده ايد؟
در فضای اينترنت و با بکارگيری صحيح و بهينه از ابزارهای سايبر، ارتقاء شما قطعی است!
اينترنت تجربه ای متفاوت، روشی ديگر و راهی کوتاهتر برای حرکت سريعتر شما به سمت اهداف کاری است.
ما در اين زمينه، آنچه مورد نياز شماست برای شما مهيا کرده ايم.

تعداد سايتهای اينترنت طی سالهای 2000 تا 2010 از 10 ميليون به حدود 85 ميليون سايت رسيده است. مرجع: NetCraft
آيا شرکت يا سازمان شما هم جزو اين آمار قرار دارد؟
ما می توانيم برای شما:
  از نو بسازيم.
  يا، سايت موجود را تغيير دهيم.
  يا، سايت موجود را تقويت کنيم.
  يا، سايت موجود را معروف کنيم.
مردم نيوز